Dung môi sơn Hải Âu Epoxy là loại dung môi vô cơ tuyệt hảo nhẹ mùi dùng làm dung môi/chất pha loãng cho các lọai sơn alkyd, epoxy trang trí.

Dùng làm chất pha loãng, đặc biệt dành cho hệ sơn alkyd nhẹ mùi.

Xem thêm: